Български съюз на частните предприемачи “Възраждане” /БСЧП/

Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане” е национално, независимо и доброволно сдружение с нестопанска цел за представителство и защита на стопанските, работодателските и правните интереси на неговите членове, което взаимодейства с органите на държавната власт за създаване на условия за благоприятно развитие на българската частна предприемчивост.
Съюзът е учреден на 12. 12. 1989 г. и регистриран с Решение № 1 от 07. 03. 1990 г. на Софийски градски съд /СГС/ като сдружение с нестопанска цел.

- От 1993 г. досега Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане” е официално признат от Правителството на Република България за представителна организация на работодателите на национално равнище.
Като национално представителна организация, БСЧП “Възраждане” представлява интересите на малките и средни предприятия в Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерския съвет на Република България и постоянните комисии към него, в Икономическия и социален съвет, , парламентарен секретар към Народното събрание, в Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, тристранните комисии към отрасловите министерства, комисиите към областните и общински съвети в страната.

Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане” има изградени свои местни /регионални/ и браншови структури в над 100 селища на България. Наред с регионалните работодателски организации, в БСЧП “Възраждане” членуват и редица браншови структури като Конфедерация- Съюз на българската индустрия, Националния Съюз на българските кооперации в България, Национален кооперативен съюз на ВЗКАЧС “ЕВРОСТАРТ”, Регионално сдружение на зайцевъдите, Сдружение с нестопанска цел за защита и изхранване на водолюбивите птици в България, Бизнес клуб “Партньори”, Съюз на горско –търговските фирми в България, Национална асоциация по рибарство и аквакултури в България, Българска асоциация на частните училища, Бизнес информационен и консултантски център гр. Сандански, Асоциация на българските авиокомпании, Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност, Асоциация на застрахователните брокери в България, Сдружение на общо практикуващите лекари в София, Съюз на частните предприемачи “Възраждане” в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, Българска асоциация на корабопритежателите, Съюз на частните предприемачи в сухопътния транспорт “Възраждане” и други

БСЧП "Възраждане" е член на :

  • Асоциацията на българските Работодатели, което му дава право да участва работата на Международната организация по труда (МОТ)
  • Световната Асоциация за Малките и Средни Предприятия (WASME), със седалище в Ню-Делхи, Индия
  • Европейската конфедерация на асоциациите на малките и средни предприятия ( СЕА-РМЕ) със седалище Брюксел, Белгия.

БСЧП “Възраждане” има подписани споразумения за сътрудничество със:

  • Националния Съюз на Румънските Работодатели (НСРР)
  • Националната асоциация на малките и средни предприятия (ASSI National) – Португалия;
  • Работодателската организация на Сърбия и Черна гора и др.

В Програмата си, приета на Третия си конгрес - Съюз "Възраждане" си поставя като основна цел изграждането на благоприятна икономическа среда за устойчиво и възходящо развитие на дребния и среден бизнес, за защита на интересите и правата на членовете му, за издигане престижа на работодателите в България

Член на Съюза може да бъде всяко местно и чуждестранно юридическо или физическо лице, извършващо стопанска дейност и регистрирано по съответния ред – частни предприемачи, фирми, отраслови и браншови организации, професионално-съсловни организации, организации на работодатели и други сдружения.

Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>

 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.