Началото на проекта „Мрежа на предприятията, ориентирани към творчество и иновации - CIDE-NET“ („Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network - CIDE-NET“) e поставено през август 2017 г. в рамките на първата покана за представяне на предложения по програма „Балкани – Средиземно море Interreg 2014-2020”. Проектът CIDE-NET има продължителност от 18 месеца и се координира от Гръцката асоциация за управление.
Проектът има за цел да насърчи развитието на знания и умения, като обвърже съществуващите бизнес стратегии и практики  с иновативното обучение. Основната цел на проекта е да окаже благотворно въздействие върху конкурентноспособността на регионално ниво чрез трансграничен  трансфер на знания, тъй като образованието и обучението ще дадат възможност на предприемачите да придобият необходимите умения / инструменти за увеличаване на капацитета на малките и средни предприятия за творчество, иновации и конкурентоспособност.

Партньорите по проекта включват :

  • Съюз на гръцките търговски камари
  • Съюз на частните български предприемачи "ВЪЗРАЖДАНЕ"
  • Съюз на албанския бизнес
  • Бизнес конфедерация  "Македония"
  • Лимасолска търговско-промишлена палата

Основните цели на проекта CIDE-NET са:

  • Предприемачество и електронна платформа за менторство

Създаване  и осъществяване  на  програми за предприемачество и менторство за насърчаване на творчеството и иновациите на предприятията по отношение на избрани сектори на дейност във всички страни- партньори по проекта (Гърция, България, Кипър, Албания, БЮРМ), които в много отношения изостават от по-конкурентни европейски държави. В рамките на този проект БСЧП  „Възраждане“ се фокусира върху следните сектори: 1) Туризъм, 2) Образование, 3) Транспорт, 4) Услуги за сигурност.
При наличие на интерес, фирми и предприятия на местно ниво биха могли да вземат участие във всички събития и обучения в рамките на проекта. Актуална информация относно предтоящи събития можете да намерите на нашата facebook страница (https://www.facebook.com/UNION-Vuzrazdane-180783485886549/) и официалната интернет страница на проекта CIDE-NET http://www.cidenet.eu/ .

  • Създаване на контакти  и  установяване на сътрудничество

Създаване на контакти и установяване на сътрудничество между предприятията, както на национално, така и на транснационално ниво с цел преодоляване  на известни недостатъци в професионалните умения;
Развитие на транснационални мрежи за сътрудничество между предприятията, които до осигурят устойчивостта на резултатите от проекта;

  • Добри практики

Широко разпространение на добри практики и стимулиране на иновационното предприемачество с цел оказване на положително въздействие върху трансграничното сътрудничество, регионалното развитие, икономическото сближаване и намаляването на регионалните неравенства;

  • Препоръки

Представяне на препоръки за предприемане на мерки за насърчаване на трансграничното сътрудничество сред предприятията, „ориентирани към творчество и иновации”.

Проект, съфинансиран от Европейския съюз и
Национални фондове на участващите държави

 


 

Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>

 

 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.